-  Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO
rêver

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług określa warunki zamówienia, zakupu, płatności i dostawy towarów w sklepie internetowym rever.com.pl prowadzonym przez rêver Sabina Hajdo-Piórek ul. I. Mościckiego 6, 32-800 Brzesko, NIP: 869-196-0639, REGON: 362688622, a także warunki rejestracji i prowadzenia konta użytkownika w Sklepie internetowym oraz politykę prywatności użytkowników sklepu internetowego.
1.2 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2015

II. DEFINICJE

2.1 Sprzedawca- oznacza sklep internetowy rever.com.pl prowadzony przez rêver Sabina Hajdo-Piórek ul. I. Mościckiego 6, 32-800 Brzesko, NIP: 869-196-0639, REGON: 362688622, telefon +48 602-239-626.
2.2 Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonuje zakupu towaru/ów w sklepie internetowym,
2.3 Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w sklepie internetowym, jeśli zakup nie jest związany bezpośrednio z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.4 Dostawca – firma kurierska  w zakresie, w jakim dokonuje dostawy zamówionego przez Kupującego towaru,
2.5 Towar(y) – oznacza artykuły, w tym odzież i akcesoria, wyprodukowane albo dostarczane za pośrednictwem Sklepu internetowego,
2.6 wartość Towaru dla Klienta jest kwotą brutto, zgodnie z Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług artykułem 113 przypisana do każdego Towaru na Stronie internetowej, nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru do miejsca oznaczonego przez Kupującego.
2.7 Sklep internetowy – sklep internetowy rêver dokonujący sprzedaży towarów drogą elektroniczną,
2.8 Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
2.9 Hasło – podany podczas rejestracji ciąg liter cyfr i znaków specjalnych dostępnych Kupującemu, umożliwiający zalogowanie do Sklepu internetowego,
2.10 Regulamin – oznacza Regulamin Świadczenia usług Sklepu internetowego,
2.11 Dzień zapłaty – oznacza dzień wpływu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1 Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego jest możliwe po:
a) prawidłowym zarejestrowaniu się na stronie www Sklepu internetowego,
b) spełnieniu minimalnych wymagań sprzętu i oprogramowania komputerowego tj.
dostępu Kupującego do komputera osobistego wraz z kartą sieciową lub modemem umożliwiającymi dostęp do sieci Internet,
systemu operacyjnego Windows, Mac OS, Linux, posiadającego środowisko graficzne i standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari),
połączenia z siecią Internet.
3.2 Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym jest możliwe także bez przeprowadzenia procesu rejestracji, jednak następuje z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie.
3.3 Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia przez kupującego powyższych wymagań, nie będzie możliwe zapewnienie Kupującemu dostępu do Sklepu internetowego i dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.
3.4 Rejestracja obejmuje prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu-e-mail, oraz hasła wraz z jego potwierdzeniem, a także akceptację Regulaminu i Polityki prywatności Sklepu internetowego.
3.5 Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Kupującego oświadczeń woli o treści:
a) jako Kupujący w Sklepie internetowym zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystępuję do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,
c) oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie w formularzu rejestracji są zgodne z prawdą, a także zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów za podanie danych nieprawdziwych,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularz rejestracji przez Administratora, wyłączenie dla celów prawidłowego wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartej przez strony na zasadach wynikających z Regulaminu i innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 IV. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1 Złożenie zamówienia jest możliwe po zalogowaniu do Sklepu internetowego lub jako Gość. Logowanie następuje poprzez wpisane loginu (adresu e – mail podanego przy rejestracji) i hasła, a także bez zalogowania z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie.
4.2 Login i hasło mają charakter poufny. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za ujawnienie loginu i hasła osobom trzecim.
4.3 Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu zamówienia należy dokonać:
a) wyboru towaru i jego ilości,
b) sposobu dostawy towaru i określenia adresu dostawy towaru,
c) sposobu płatności,
d) oświadczenia, co do woli otrzymania faktury wraz z danymi wymaganymi do jej wystawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.4 Zamówienie oraz dalsza korespondencja drogą poczty elektronicznej powinna każdorazowo zawierać wskazanie imienia i nazwiska Kupującego. Strony ustalają, że korespondencja e-mail odbywała się będzie jako kontynuacja odebranych przez strony wiadomości, z zachowaniem dotychczasowej treści korespondencji.
4.5 Sprzedawca odpowiada na kierowaną do niego korespondencję w terminie 5 (pięciu) dni roboczych.
4.6 Sprzedawca nie odpowiada na wiadomości e – mail dotyczące złożonego zamówienia, które nie zawierają numeru zamówienia i innych danych wymaganych niniejszym Regulaminem.
4.7 Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem okresów awarii systemu teleinformatycznego oraz jego przebudowy i konserwacji.
4.8 Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego stanowią ofertę w rozumieniu przepisów ustaw Kodeksu cywilnego, przy czym warunki umowy sprzedaży określa Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.
4.9 Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego wiadomością poczty elektronicznej przesyłaną na adres Sprzedawcy, pod warunkiem dostępności Towaru lub materiałów w magazynie Sklepu internetowego.
4.10 Realizacja zamówienia następuje w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty przez Kupującego.
4.11 W przypadku zakupu za pobraniem realizacja zamówienia następuje w terminie 30 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
4.12 W przypadku niedostępności Towaru lub materiału w Sklepie internetowym, które uniemożliwiały będą realizację zamówienia Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego, a ponadto w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
4.13 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia z materiałów zbliżonych do Towaru określonego w zamówieniu, jednak nie niższej  jakości niż Towar zamówiony.
4.14 Sprzedawca do każdego zrealizowanego zakupu wystawia rachunek lub fakturę.

V. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY
5.1 Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany w zamówieniu przez Kupującego spośród możliwości wskazanych w niniejszym rozdziale.
5.2 Dostawa realizowana jest za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej.
5.3 W przypadku realizacji Dostawy krajowej przez firmę kurierską koszty przesyłki są naliczane bezpośrednio w koszyku i są zależne od cennika firmy kurierskiej.
5.4 Dostawa międzynarodowa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej na życzenie kupującego, zgodnie z obowiązującym cennikiem danej firmy kurierskiej w dzień dokonania zakupu.
5.5 Realizacja Dostawy następuje:
a) w przypadku przesyłki krajowej, na następny dzień roboczy od dnia zrealizowania zamówienia w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
b) w przypadku przesyłki międzynarodowej w terminie od 4 do 10 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia
5.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji dostawy przez Dostawcę, za wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych powszechnie obowiązującym prawem.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1 Sprzedawca przyjmuje płatności realizowane:
a) przedpłatą,
b) przelewem tradycyjnym,
c) za pośrednictwem PayU (BLIK, ApplePay, PayPo, Twisto karta kredytowa, bramki płatności wszystkich banków obsługujących płatności online, przelewem)

6.2 W przypadku płatności w formie przelewu tradycyjnego realizacja zamówienia następuje pod warunkiem wpisania numeru zamówienia w tytule przelewu.

VII. REKLAMACJE

7.1 Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wobec Kupujących będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.
7.2 W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w ustawie Kodeksu cywilnego.
7.3 Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przesłać towar wraz z rachunkiem potwierdzającym zakup towaru na adres: rêver Sabina Hajdo-Piórek, ul. I. Mościckiego 6, 32-800 Brzesko.
7.4 Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
7.5 Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
7.6 Sprzedawca wymienia Towar po uwzględnieniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej rozpatrzenia.
7.7 Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
7.8 Konsument ma prawo do realizacji prawa wynikającego z niezgodności Towaru konsumpcyjnego z umową w ciągu dwóch lat od daty wydania Towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie towarów ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wady.

VIII. ZWROTY I WYMIANA

8.1 Zwrot i wymiana Towaru zakupionego w sklepie internetowym możliwe są w ramach realizacji uprawnień Kupującego, o których mowa w rozdziale IX i XI niniejszego Regulaminu.
8.2 Zwracany lub wymieniany Towar:
a) powinien zostać przesłany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu, posiadać metki i zabezpieczenia,
b) nie może mieć śladów użytkowania,
c) powinien zostać odesłany wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu i paragonem za zakupiony towar.
8.3 Wymagania określone w przepisie 10.2 odnoszą się także do zwrotu, w przypadku opisanym w rozdziale XI Regulaminu.
8.4 Istnieje możliwość zwrotu środków na wskazany nr. rachunku bankowego.
8.5 Nie realizujemy wymian. Jedyną możliwością jest zwrot produktu i złożenie nowego zamówienia.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1 Konsument może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie internetowym i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki.
9.2 Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu w przypadkach określonych w art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumenta, w tym w szczególności w przypadku Towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu i ściśle związanych z jego osobą, a zwłaszcza Towarów szytych na miarę, a także Towarów szytych na specjalne zamówienie Kupującego
9.3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w wypadku dokonania zakupu towaru w siedzibie sklepów, w których można znaleźć towar marki rêver, a także w każdym innym przypadku, w którym przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny nie znajdują zastosowania.
9.4 Sprzedawca przyjmuje zwroty pod adresem: ul. I. Mościckiego 6, 32-800 Brzesko
9.5 Sprzedawca, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę zwraca Konsumentowi kwotę równą cenie zakupu towaru, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

9.6 Konsument ponosi koszt zwrotu towaru.

X. DANE OSOBOWE

10.1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
10.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
10.3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
10.4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
10.5 Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

XI. OPINIE

11.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.

Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

11.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

11.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

11.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>

11.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

11.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

11.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i w umowie z Kupującym zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny, przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
12.2 Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
12.3 Sprzedawca poinformuje Kupującego o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenia jego tekstu jednolitego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
12.4 W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia przez Sprzedawcę.

rêver to polska marka, która wprowadza proste, stylowe projekty i stonowane kolory do jaskrawego świata odzieży kobiecej i dziecięcej. Materiały najwyższej jakości są wykorzystywane do tworzenia eleganckich wzorów wykonanych w małych partiach.” – tak o marce pisał w 2018 roku British Vogue. A przecież wszystko zaczęło się od marzenia!

Skontaktuj sie z nami
Pracownia/Sklep:
ul I. Mościckiego 6
32-800 Brzesko
Telefon: 602 239 626, 663 321 609

kontakt@rever.com.pl

  • Your cart is currently empty
0
rêver