-  Regulamin akcji promocyjnej

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY ORAZ PROGRAM POLECAJĄCY 

RÊVER SABINA HAJDO – PIÓREK

 

DROGI KLIENCIE!

Dziękujemy za to, że jesteś z nami i zdecydowałaś się na zakupy oraz współpracę z rêver. 

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie coś specjalnego – dwa ciekawe programy, dzięki którym zakupy w naszym sklepie będą jeszcze przyjemniejsze.

 

Pierwszą z nich jest nasz Pogram Lojalnościowy – dzięki któremu, zakupy w naszym sklepie będą dawały Tobie jeszcze większą satysfakcję – im więcej wydasz, tym korzystniejsze mogą być kolejne zakupy.

 

Drugim jest Program Poleceń – polecisz nas, a skorzystasz zarówno Ty jak i Twoi przyjaciele!

 

Przed sobą masz Regulamin Akcji Promocyjnej, który określa zasady przystąpienia do Programu Lojalnościowego oraz Programu Poleceń, sposób naliczania przyznanych rabatów, oraz zasady korzystania z nich. 

 

W Regulaminie znajdziesz również odpowiedzi na pytania jak działa nasz system poleceń i jak możesz z niego skorzystać. 

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z Programem Lojalnościowym lub z Programem Poleceń po prostu nas zapytaj – żadnego pytania nie pozostawimy bez odpowiedzi!

 

Życzymy Ci udanych zakupów i owocnej współpracy z nami. 

zespół rêver Sabina Hajdo – Piórek

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem Akcji Promocyjnej”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym, adresowanym do Klientów Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem rever.com.pl. Regulamin definiuje zasady naliczania, przyznawania, reklamowania i unieważniania rabatów w związku z zakupem Produktów w Sklepie Internetowym. Niniejszy Regulamin w części II reguluje kwestie Programu Poleceń, zasady jego przeprowadzania oraz udziału w Programie Poleceń Klientów Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem rever.com.pl.

Program Lojalnościowy oraz Program Poleceń realizowane są od dnia 19.08.2023 do odwołania, którego termin zostanie podany przez nas do wiadomości Klientów z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem, za pośrednictwem informacji umieszczonej na stronie internetowej oraz wiadomości przesłanej do Klienta. Odwołanie Programu Poleceń oraz Programu Lojalnościowego, nie ma wpływu na nabyte przez Ciebie prawa i ważność już przyznanych Rabatów lub Rabatów Lojalnościowych.

Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej pod linkiem:

https://rever.com.pl/wp-content/uploads/2023/08/Regulamin-Programu-Lojalnosciowego.pdf

i udostępniany jest nieodpłatnie, w sposób umożliwiający Użytkownikom:

– zapoznanie się z jego treścią, 

– utrwalenie jego treści poprzez samodzielne wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym, np. pobrania w formie PDF, 

– zapoznanie się z jego obecnie obowiązująca wersją, jak i poprzednimi.

 

Dokonanie zakupu z uwzględnieniem przyznanego Rabatu lub Rabatu Lojalnościowego oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Akcji Promocyjnej i jego akceptację. 

 

Dane Kontaktowe we wszelkim sprawach związanym z Regulaminem Akcji Promocyjnej jak i realizacją Programu Lojalnościowego oraz Programu Poleceń są takie same, jak dane kontaktowe do Sklepu Internetowego.

 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Akcji Promocyjnej, zastosowanie znajdują wszelkie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego rever.com.pl, dostępnego pod linkiem: https://rever.com.pl/regulamin/ .

 

§ 2 DEFINICJE

 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu Akcji Promocyjnej użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego. Jeśli nie znajdziesz poniżej jakiegoś zwrotu, a zapisaliśmy go wielką literą, to ma on znaczenie takie jakie przypisaliśmy mu w Regulaminie Sklepu Internetowego rever.com.pl.

 

Uczestnik – Klient posiadający Konto Klienta lub inna osoba składająca Zamówienie w Sklepie bez konieczności zakładania Konta Klienta w Sklepie Internetowym korzystająca z Programu Lojalnościowego lub biorąca udział w Programie Poleceń.

Program Lojalnościowy – program skierowany do Uczestników, organizowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem Akcji Promocyjnej.

Rabat Lojalnościowy– oznacza przyznany indywidualnie Uczestnikowi na okres 12-miesięcy jednorazowy rabat na Produkty zależny od Wydatków w Sklepie Internetowym.

Rabat– oznacza przyznany indywidualnie jednorazowy rabat w kwocie 40,00 zł na Produkty w Sklepie Internetowym, przyznawany Osobie Polecającej lub Osobie Polecanej na zasadach określonych w Regulaminie Akcji Promocyjnej w związku z Programem Poleceń.

Tabela Rabatów – oznacza Tabelę określającą wysokość przyznanego Rabatu Lojalnościowego przypisaną do określonych wydatków. Tabela będzie aktualizowana w każdym rokiem, o czym Sprzedawca poinformuje Uczestników.

Wydatek/Wydatki – wyrażona w złotówkach suma wartości Zamówień Produktów dokonanych przez Uczestnika w za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy użyciu konkretnego adresu e-mail, będąca podstawą naliczania Rabatu Lojalnościowego. Do naliczania Wydatków uwzględnia się jedynie Cenę brutto Produktów. Nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np.: koszty przesyłki. 

Osoba Polecająca – Uczestnik biorący udział w Programie Poleceń, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Osoba Polecana – Uczestnik biorący udział w Programie Poleceń, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

CZĘŚĆ I – PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 

Udział w Programie lojalnościowym jest nieodpłatny i dobrowolny.

Program Lojalnościowy polega na przyznaniu indywidualnego Rabatu Lojalnościowego Uczestnikom, którzy dokonują zakupów Produktów w Sklepie Internetowym.

Uczestnik może przystąpić do Programu Lojalnościowego dokonując zakupu z uwzględnieniem przyznanego rabatu, o którego przyznaniu w formie spersonalizowanego kodu rabatowego poinformuje Uczestnika Sprzedający, za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formie chatu lub wiadomości e-mail.

Uczestnik może przystąpić do Programu Lojalnościowego w dowolnym momencie.

Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji. 

 

§ 4 WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO, SZCZEGÓŁY PRZYZNAWANIA RABATÓW

 

Indywidualne Rabaty Lojalnościowe w formie określonej procentowo jednorazowej obniżki Ceny Produktów, przyznawane są Uczestnikowi na podstawie Wydatków. Wysokość rabatu określa Tabela Rabatów stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Podstawą naliczenia Rabatu Lojalnościowego jest kwota Wydatków danego Uczestnika w okresie poprzedzającym przyznanie Rabatu Lojalnościowego.  Rabaty Lojalnościowe naliczane są automatycznie. Po przekroczeniu określonej Kwoty będącej progiem przyznania rabatu, Uczestnik otrzyma odpowiednią informację od Sprzedawcy o wysokości przyznanego Rabatu Lojalnościowego wraz ze spersonalizowanym kodem rabatowym.

Przyznanie Rabatu Lojalnościowego odbywa się poprzez przesłanie Uczestnikowi, indywidualnego kodu rabatowego powiązanego z danym adresem e-mail lub Kontem. 

 

§ 5 ZASADY KORZYSTANIA Z RABATU W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

Rabat jest przyznawany i naliczany samoczynnie. 

Uprawnienie do skorzystania z przyznanego indywidualnego Rabatu Lojalnościowego nie może być przeniesione na osobę trzecią. Wyłącza się możliwość cesji praw do Rabatu Lojalnościowego.

Rabat Lojalnościowy nalicza się w Koszyku po wprowadzeniu otrzymanego przez Uczestnika indywidualnego kodu i jest powiązany z adresem e-mail Klienta. Cena Produktów znajdujących się w Koszyku zostanie po wprowadzeniu indywidualnego kodu pomniejszona o stosowną wartość procentową. 

Rabat Lojalnościowy nie łączy się z innymi rabatami oraz Akcjami Promocyjnymi.

 

§ 6 WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na dane kontaktowe wskazane w Regulaminie. Rezygnacja z udziału w Programie Lojalnościowym – wywołuje skutek z chwilą otrzymania pisma lub wiadomości e-mail przez Sprzedającego.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że rezygnacja z udziału w Programie Lojalnościowym jest równoznaczna z utratą przyznanego indywidualnie Rabatu Lojalnościowego. 

 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

Wszelkie uwagi i reklamacje związane z Programem Lojalnościowym rozpatrywane są w trybie przewidzianym dla reklamacji usług elektronicznych, o którym mowa w Regulaminie.

 

Część II PROGRAM POLECEŃ

 

§ 8 UDZIAŁ W PROGRAMIE POLECEŃ, ZASADY PRZYZNAWANIA RABATU

 

Udział w Programie Poleceń jest dobrowolny i nieodpłatny.

Osoba Polecająca może rozpocząć udział w Programie Poleceń i otrzymać Rabat po wykonaniu następujących czynności:

przyjęcie zaproszenia Sprzedawcy do udziału w Programie Poleceń w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres powiązany z Kontem lub Zamówieniem i potwierdzenie chęci uczestnictwa w Programie Poleceń,

po przyjęciu zaproszenia i dołączeniu do Programu Lojalnościowego, Osoba Polecająca otrzyma unikalny link, który może przesłać znajomym lub udostępnić w portalach społecznościowych,

w przypadku skorzystania z Programu Poleceń, Osoba Polecająca otrzyma Rabat (kod rabatowy) na kwotę 40 zł, do wykorzystania przy zakupach powyżej 500,00 zł – pod warunkiem, że Osoba Polecana również przystąpi do Programu Poleceń, skorzysta z przyznanego jej Rabatu i dokona zakupu Produktów w Sklepie Internetowym.

Osoba Polecana może rozpocząć udział w Programie Poleceń i otrzymać Rabat po wykonaniu następujących czynności:

skorzystanie z indywidualnego linka udostępnionego przez Osobę Polecającą,

potwierdzenie i zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie poprzez podanie swojego imienia oraz adresu e-mail oraz kliknięcie pola „Zapisz i dołącz”,

na wskazany adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie uczestnictwa w Programie Poleceń oraz Rabat (kod rabatowy) na pierwsze zakupy w Sklepie Internetowym, w wysokości 40,00 zł, 

dokonanie w dowolnym momencie w Sklepie Internetowym pierwszego zakupu Produktów z wykorzystaniem kodu rabatowego. 

Rabat dla Osoby Polecającej może być przyznany wielokrotnie – w przypadku każdego skutecznego zakończenia procesu przystąpienia do Programu Poleceń przez Osobę Polecaną tj. dokonania przez nią zakupu z użyciem Rabatu. 

 

§ 9 ZASADY WYKORZYSTANIA RABATU W RAMACH PROGRAMU POLECEŃ

 

Osoba Polecająca po spełnieniu warunków, o których mowa w § 8 ust. 2 otrzymuje indywidualny jednorazowy Rabat (kod rabatowy), do wykorzystania przy zakupach o wartości Koszyka powyżej 500,00 zł. 

Osoba Polecana może skorzystać z indywidualnego jednorazowego Rabatu (kod rabatowy) już przy pierwszych zakupach w Sklepie.

Rabat nalicza się w Koszyku po wpisaniu kodu rabatowego w odpowiednim polu. 

Rabat powiązany jest z Kontem albo adresem e-mail wskazanym w procesie przystępowania do Programu Lojalnościowego

Przyznany Rabat nie sumuje się z innymi Akcjami Promocyjnymi, nie sumuje się również z innymi przyznanymi w ramach Programu Poleceń Rabatami.  Nie jest możliwe wykorzystanie więcej niż jednego Rabatu (kodu rabatowego), przy jednym Zamówieniu.

Osoba Polecana może skorzystać z Rabatu na pierwsze zakupy tylko jeden raz.

Uprawnienie do skorzystania z przyznanego indywidualnego Rabatu nie może być przeniesione na osobę trzecią. Wyłącza się możliwość cesji praw do Rabatu.

 

§ 10 WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO, REKLAMACJE

 

Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Poleceń poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, na dane kontaktowe wskazane w Regulaminie. Rezygnacja z udziału w Programie Poleceń – wywołuje skutek z chwilą otrzymania pisma lub wiadomości e-mail przez Sprzedającego.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że rezygnacja z udziału w Programie Poleceń jest równoznaczna z utratą przyznanego indywidualnie Rabatu. 

Wszelkie uwagi, reklamacje związane z Programem Poleceń rozpatrywane są w trybie przewidzianym dla reklamacji usług elektronicznych, o którym mowa w Regulaminie.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANY REGULAMINU

 

Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego lub Programu Poleceń Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Akcji Promocyjnej. 

Program Lojalnościowy i Program Poleceń nie są grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy o grach hazardowych. 

Zmiana Regulaminu Akcji Promocyjnej może nastąpić z następujących przyczyn:

zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce mających wpływ na treść Regulaminu Akcji Promocyjnej, 

zmian technicznych w ramach Sklepu Internetowego lub jego funkcjonalności, 

zmiany zakresu Programu Lojalnościowego, 

zmian redakcyjnych lub językowych, 

zmian organizacyjnych, 

ze względów bezpieczeństwa lub ochrony prywatności,

zmian w zakresie Tabeli Rabatów,

ze względów bezpieczeństwa i ochrony prywatności. 

O zmianach dokonanych w niniejszym regulaminie Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązanej z Kontem, najpóźniej na 14 dni przed ich wejściem w życie – chyba, że co innego wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Sprzedający może dokonać zmian w regulaminie bez zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnika.

Uczestnik ma prawo żądać (w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o zmianie w niniejszym regulaminie) wykreślenia go z Programu Lojalnościowego, Programu Poleceń poprzez złożenie oświadczenia na dane kontaktowe wskazane w niniejszym regulaminie.

Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część. 

Regulamin Akcji Promocyjnej, wersja 1.0 z dnia 19.08.2023 roku.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji Promocyjnej – Tabela Rabatów Lojalnościowych 

Wydatki Uczestnika   Wysokość Rabatu
2.000,00 PLN 10 %
4.000,00 PLN 11 %
6.000,00 PLN 12 %
10.000,00 PLN 15 %

 

0
Search icon
rêver Sabina Hajdo – Piórek